Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Klientov a Záujemcov o prácu v rozsahu údajov, ktoré mu boli dobrovoľne sprístupnené v rámci on-line registračných formulárov na Webovej stránke, životopisov Záujemcov o prácu vložených do databázy na Webovej stránke, ako aj reakcií na pracovné ponuky zverejnené na Webovej stránke. Všetky osobné údaje dotknutých osôb Prevádzkovateľ spracúva vo svojom informačnom systéme na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa § 11 a nasl. zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, ktorý dotknuté osoby udelili vyplnením on-line registračného formulára na Webovej stránke.  

2. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nepožaduje, v rámci služieb ním poskytovaním, od Záujemcu o prácu uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie podľa ustanovenia § 13 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Prevádzkovateľ poskytol poučenie o všetkých právach dotknutej osoby v zmysle príslušných ustanovení zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

3. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje vždy na dobu určitú, a to na dobu troch rokov. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje zlikvidované. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu Prevádzkovateľa. 

4. Prevádzkovateľ spracúva vo svojom informačnom systéme, ktorý tvorí najmä jeho Webová stránka, osobné údaje Klientov a Záujemcov o prácu, ktoré mu boli poskytnuté, automatizovanými a/alebo neautomatizovanými prostriedkami spracúvania. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Záujemcov o prácu  za účelom poskytnutia pomoci Záujemcom o prácu pri vyhľadaní pracovnej príležitosti prostredníctvom Webovej stránky a vytvorenia databázy uchádzačov o zamestnanie;  Prevádzkovateľom spracúvané osobné údaje Záujemcov o prácu môžu byť za týmto účelom ďalej sprístupnené potenciálnym zamestnávateľom.

5. Záujemca o prácu môže kedykoľvek vyžiadať potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracované, prípadne v akom rozsahu Prevádzkovateľ alebo Klient tieto údaje eviduje. Záujemca o prácu je oprávnený kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa alebo Klienta o likvidáciu údajov, ktoré o ňom Prevádzkovateľ alebo Klient eviduje.

6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o obsahu osobných údajov Klienta a/alebo Záujemcov o prácu podľa Zákona o ochrane osobných údajov a nevyužívať ich pre svoju osobnú potrebu alebo ich sprístupniť tretím osobám bez súhlasu dotknutej osoby. Povinnosťami podľa tohto bodu sú viazané aj všetky oprávnené osoby Prevádzkovateľa, ktoré pri výkone svojej činnosti pre Prevádzkovateľa prichádzajú do styku s osobnými údajmi Klienta a/alebo Záujemcov o prácu. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a/alebo rozhodnutí dotknutých orgánov.

7. Všetky podmienky spracovania a ochrany osobných údajov v informačných systémoch prevádzkovateľa sa spravujú slovenským právnym poriadkom, najmä zák.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 ARTELA s.r.o.
Eisnerova 6
841 07 Bratislava
Slovenská republika

+ 421 (0) 902 419 099
IČO:
46726781
DIČ:
2023569515


Aktuálna ponuka na Váš e-mail:
Kontakt
ARTELA s.r.o.
Eisnerova 6
841 07 Bratislava
Slovenská republika

+421 (0)902 419 099

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php-7.0.2/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20151012/imagick.so' (tried: /usr/local/php-7.0.2/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20151012/imagick.so (libMagickWand.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php-7.3.28/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731//usr/local/php-7.0.2/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20151012/imagick.so.so (/usr/local/php-7.3.28/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731//usr/local/php-7.0.2/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20151012/imagick.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0